Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 22.01.2021. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Izvještaje o analizi dokumentacije po zahtjevu za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu za DOO „Vodovod i kanalizacija” Bar,  DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kolašin i DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje, pa se upućuje

J A V N I      P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 29.01.2021. godine.

Nacrti akata mogu se preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu;

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Bar za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2021. godinu;

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kolašin za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu;

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu