Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 1. jula 2021. godine donijela Zaključak, broj 21/2687-1, kojim se na javnu raspravu stavljaju Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu i Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 16. julom 2021. godine.

Izvještaji se mogu preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu