Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa članom 48 stav 2 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 05/16, 51/17 i 82/20), prati i kontroliše rad i poslovanje energetskih subjekata u pogledu ispunjavanja uslova utvrđenih licencom. Polazeći od navedene nadležnosti, Agencija je započela kontrolu „Crnogorskog elektroprenosnog sistema“ AD Podgorica (u daljem tekstu: CGES), koje je imalac licence za prenos električne energije i sertifikata kojim je ovaj subjekat imenovan za operatora prenosnog sistema koji vrši prekogranični prenos električne energije.

Tokom navedene kontrole Agencija je od CGES zatražila dostavljanje dokumentacije neophodne za vršenje predmetnog nadzora. Uvidom u dokumentaciju koju je CGES do sada dostavio, utvrđene su nepravilnosti u pogledu ispunjenosti uslova za izdavanje licence propisanih članom 65 stav 2 Zakona o energetici. Agencija je, saglasno zakonskim ovlašćenjima, obavijestila subjekta nadzora o utvrđenim nepravilnostima, naložila njihovo otklanjanje u roku od 30 dana i upozorila CGES da bi se neotklanjanjem nepravilnosti u navedenom roku stekli uslovi za pokretanje postupka privremenog oduzimanja licence za obavljanje energetske djelatnosti koje bi prouzrokovalo i oduzimanje sertifikata.