U skladu sa članom 9 stav 1 Pravila za korekcije cijena i naknada (”Službeni list CG”, broj 56/19) Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje

OBAVJEŠTENjE

o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na kojoj će se razmatrati

Izvještaj o utvrđivanja iznosa korekcija regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije tokom regulatornog perioda 2020-2022. godina, i

Izvještaj o stavovima po primjedbama na Izvještaj o utvrđivanja iznosa korekcija regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije tokom regulatornog perioda 2020-2022. godina, broj 21/3398-18 od 19.11.2021. godine.

Sjednica će se održati 30. novembra 2021. godine, u prostorijama Agencije, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, od 11 do 12 časova.

Broj: 21/3398-20

Podgorica, 19.11.2021. godine