Nakon prve radionice u sklopu projekta Procjena efektivnosti i pristupačnosti metodologija za određivanje tarifa za pokrivanje troškova vode za piće i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu, u okviru KEP programa za Zapadni Balkan, koja je održana 20. septembra 2023. godine u Budvi, kao nastavak ovog projekta, 16. oktobra 2023. godine, u Skoplju, Sjeverna Makedonija, je održana druga tehnička radionica na temu ciljevi indikatora poslovanja i priuštivost cijena.

Radionica je dio projekta WAREG-a (Asocijacija evropskih regulatora vodnih usluga), koji se odvija uz kofinansiranje Centralnoevropske inicijative (CEI) i podršku Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije.

Polazeći od potreba koje su izrazile članice WAREG-a iz Zapadnog Balkana (Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija), a na osnovu memoranduma o razumijevanju potpisanom u maju 2022. godine, korisnicima ovog projekta omogućen je niz radionica i studijskih posjeta sa stručnjacima iz oblasti vodnih usluga, kako bi razmijenili znanja o vodnom zakonodavstvu Evropske unije i iskustva u vezi sa metodologijama za utvrđivanje tarifa.

U okviru prve sesije druge tehničke radionice, svoja iskustva i dostignuća u primjeni indikatora poslovanja (KPI) u procesu utvrđivanja cijena prezentovali su regulatori iz Portugala (ERSAR) i Italije (ARERA). Druga sesija se odnosila na priuštivost cijena usluge i subvencije, u okviru koje su prezentovana iskustva koja na ovom polju ima ERSAR. Takođe, u sklopu druge sesije regulator iz Sjeverne Makedonije (ERC) je prezentovao studiju slučaja, a koja se odnosi na priuštivost cijena usluga u Sjevernoj Makedoniji.

Drugi dan (17. oktobar) je bio posvećen studijskoj posjeti Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Skoplje, u organizaciji ERC. Tom prilikom je predstavljen rad ovog preduzeća, a pored ostalog i način saradnje i komunikacije sa regulatorom. U sklopu posjete je organizovan obilazak odjeljenja za sanitarnu kontrolu (laboratorija) i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kojima upravlja preduzeće.