Na VII/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 10.03.2022. godine donijeto  je:

Dopunska odluka po Zahtjevu DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica za davanje saglasnosti na Ažurirani trogodišnji investicioni plan za period 2022-2024. godina i Zahtjevu za odobravanje Plana zamjene i izmještanja brojila električne energije za period 2022-2024. godina

Rješenje po Zahtjevu „HYDRO LOGISTICS“ DOO Podgorica za produženje privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije za proizvodni objekat mHE „Skrbuša“, broj 1277/2021 od 09.12.2021. godine, a u vezi sa upravnim sporom U br. 469/2022