Na XV/21 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 20.05.2021. godine donijeto  je:

Odluka o odbijanju Zahtjeva DOO „Komunalne djelatnosti“ Gusinje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Odluka o odbijanju o odbijanju Zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Odluka o odbijanju Zahtjeva DOO „Komunalne djelatnosti“ Šavnik za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Odluka o odbijanju Zahtjeva DOO “Vodovod Bistrica” Bijelo Polje za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu-_SJ

Odluka o odbijanju Zahtjeva DOO “Komunalno i vodovod” Žabljak, za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Odluka o odbijanju Zahtjeva DOO “Komunalno i vodovod” Žabljak, za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu-_SJ

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu, DOO “Vodovod i kanalizacija” Cetinje._godinu

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2021. godinu, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje._godinu

Odluka o izmjeni licence za skladištenje naftnih derivata po Zahtjevu AD Jugopetrol Podgorica

Odluka o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, po Zahtjevu DOO HIDROENERGIJA ANDRIJEVICA iz Andrijevice

Rješenje po zahtjevu „HIDROENERGIJA ANDRIJEVICA“ DOO Andrijevica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE „Umska“

Rješenje po zahtjevu „HIDROENERGIJA ANDRIJEVICA“ DOO Andrijevica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE „Štitska“

Rješenje po zahtjevu ”BENERGO” DOO Berane za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije za mHE ”Miolje Polje”

Rješenje o izmjeni Rješenja Agencije o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije, „IGMA ENERGY“ DOO Andrijevica, za proizvodni objekat mHE „Bradavec“

Rješenje po zahtjevu „Vodovod i kanalizacija“ DOO Andrijevica za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za proizvodni objekat mHE „Krkori“

Odluka o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije