Na XXV/21 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 09.09.2021. godine donijeto  je:

Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema gasa

Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje postrojenja za tečni prirodni gas

Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema gasa\

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu za jednostavne nabavke do 5.000,00 eura

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu._g_

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Gusinje