Na XXVII/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 28.09.2022. godine donijeto  je:

 

Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2023. godinu, broj 22/3400-1, sa predlogom odluka o usvajanju, odnosno utvrđivanju navedenih planova

Predlog finansijskog plana Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za obavljanje poslova regulisanih komunalnih djelatnosti za 2023. godinu, broj 22/3401-1, sa predlogom odluke o donošenju finansijskog plana

Odluka, broj 22/3402-1, o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2023. godini 

Odluka o izmjeni Licence za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, po Zahtjevu DOO PIGO PETROL iz Cetinja.

Odluka o dopuni Licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima, po Zahtjevu DOO SAMCOMMERCE PLUS Tivat

Odluka, broj 22/2671-10, o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacijaPodgorica

Odluka, broj 22/2670-21, o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i isporuku vode za piće drugom vršiocu za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacijaPodgorica 

Odluka, broj 22/3404-1, o raspisivanju javnog konkursa za izbor zamjenika/ce izvršnog/e direktora/ice Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, sa tekstom konkursa