Broj: 21/4434-2

Podgorica, 10.12.2021. godine

 

Na osnovu člana 29 Poslovnika o radu Odbora Regulatorne agencije za energetiku, broj 17/2423-2 od 26.07.2017. godine

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Daje na javnu raspravu

NACRT PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILA O POREĐENJU POSLOVANJA I POKAZATELJA UČINAKA VRŠILACA REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

i upućuje se

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i time daju svoj doprinos u razmatranju i utvrđivanju naznačenog akta.

Predlozi, sugestije i komentari na nacrt akta koji je predmet javne rasprave mogu se dostaviti Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, faksom na broj 020 229 755 ili na e-mail regagen@t-com.me.

Nacrt pravila o izmjenama i dopuni Pravila o poređenju poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti moguće je preuzeti na internet stranici Agencije www.regagen.co.me.

Javna rasprava će trajati do 27. decembra 2021. godine. Ovlašćenje za donošenje predmetnog akta sadržano je u članu 49 stav 3 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br 55/16 i 66/19).