Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) su prepoznale važnost saradnje nezavisnih regulatornih tjela u oblasti energetike i elektronskih komunikacija i već duži niz godina uspješno sarađuju u oblastima koje regulišu u skladu sa zakonom. Uvjerene da je dalje jačanje saradnje između agencija poželjno i potrebno, cijeneći koristi koje mogu proisteći iz saradnje dvije regulatorne agencije u stvarima koje se tiču razmjene informacija, iskustava i dokumenata u vezi sa razvojem regulative u oblastima koje ove agencije regulišu, posebno u oblastima elektronskih komunikacija i energetike, ove dvije agencije su, 28.12.2023. godine, zaključile Memorandum o saradnji. U ime Regulatorne agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti memorandum je potpisao Predsjednik Odbora Branislav Prelević, a u ime Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost izvršni direktor Darko Grgurović. 

Memorandumom je iskazana spremnost da se održe redovni kontakti i razvije praktična saradnja u vezi sa temama koje se odnose na unapređenje regulative u oblasti energetike, regulisanih komunalnih djelatnosti, elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, razvoja energetskih mreža i elektronskih komunikacionih mreža i  unapređenje sistema upravljanja i unutrašnje revizije. 

U skladu sa memorandumom ove agencije će razmjenjivati informacije koje se tiču unapređenja regulative i primjene najboljih praksi regulacije u oblastima koje ove agencije regulišu, posebno u oblastima elektronskih komunikacija i energetike. Agencije će, takođe, u cilju efikasnijeg korišćenja energetske mreže i elektronskih komunikacionih mreža, po potrebi, razmatrati i predlagati modele saradnje operatora u oblasti energetike i operatora elektronskih komunikacija.