Odluka o utvrđivanju cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije će biti donijeta nakon održavanja otvorenog dijela sjednice Odbora REGAGEN, uzimajući u obzir eventualno dostavljene nove argumente, informacije i dokumentaciju na samoj sjednici koja će se održati u ponedeljak, 27. novembra. Zbog toga, informacije o visini regulatorno dozvoljenog prihoda CEDIS-a kao i njegovog uticaja na cijene za korisnike distributivnog sistema koje u ovom trenutku dijelimo sa javnošću, nijesu konačne.

U cilju olakšavanja razumijevanja ishoda postupka utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje sistema električne energije i eventualnog učešća zainteresovanih lica u ovom postupku, koji je u ovoj fazi, zaključno sa 17. novembrom 2023. godine, rezultirao donošenjem Izvještaja po mišljenjima i primjedbama na Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za 2024. i 2025. godinu (regulatorni period 2023-2025. godina), broj 23/3413-16, ukazujemo na sljedeće:

 • CEDIS je zahtijevao regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2024. godinu od 111.076.721,49 € i za 2025. godinu u iznosu od 116.382.179,49 €.
 • REGAGEN je, na osnovu dokumentacije dostavljene od strane CEDIS-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2024. godinu u iznosu od 94.596.553,48 €, što je za 16.480.168,01 €, odnosno za 14,84% manje od zahtijevanog iznosa.
 • REGAGEN je, na osnovu dokumentacije dostavljene od strane CEDIS-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2025. godinu u iznosu od 108.163.367,30 €, što je za 8.218.812,19 €, odnosno za 7,06% manje od zahtijevanog iznosa.
 • Uz pretpostavku primjene iste cijene električne energije koju određuje snabdjevač u 2024. godini kao u 2023. godini, postupak utvrđivanja cijena za korišćenje sistema u 2024. godinu u ovoj fazi rezultira povećanjem mjesečnog računa za:
  • 3,64% za prosječnog kupca priključenog na 35 kV naponski nivo;
  • 3,82% za prosječnog kupca priključenog na 10 kV naponski nivo;
  • 0,67% za prosječnog kupca sa mjerenjem snage priključenog na 0,4 kV naponski nivo;
  • 4,71% za prosječnog kupca bez mjerenja snage sa jednotarifnim mjerenjem priključenog na 0,4 kV naponski nivo.
 • Najviše kupaca priključenih na distributivni sistem pripada kategoriji domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem. Postupak utvrđivanja cijena u ovoj fazi rezultira povećanjem mjesečnog računa u 2024. godini za prosječnog kupca iz ove kategorije za 1,51 €, odnosno za 5,63%, uz pretpostavku primjene iste cijene električne energije koju određuje snabdjevač kao u 2023. godini.
 • Navedena povećanja cijena su u najvećoj mjeri uslovljena porastom troškova za nabavku energije za pokrivanje tehničkih gubitaka u sistemu, usljed rasta cijena električne energije na veleprodajnom tržištu.
 • S obzirom na to da je navedena procjena za kupce iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem vršena na osnovu prosječne potrošnje u višoj i nižoj tarifi (36% u nižoj i 64% u višoj tarifi), ističemo da kupac može upravljati svojom potrošnjom i time uticati na svoj mjesečni račun. Naime, kada bi kupac sa prosječnom potrošnjom, 45% energije koju potroši na mjesečnom nivou koristio u nižoj tarifi, a 55% u višoj, njegov račun se ne bi povećao u odnosu na tekuću godinu.

Informacije o periodima primjene više i niže tarife u toku dana možete naći na svom računu za struju.