SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

U VEZI SA TRENUTNIM REZULTATIMA OBRADE ZAHTJEVA COTEE, CGES I CEDIS

dato novinskoj ageniciji MINA

 

Odluke o utvrđivanju cijena za korišćenje sistema i naknada za rad operatora tržišta će biti donijete nakon održavanja otvorenog dijela sjednice Odbora REGAGEN, uzimajući u obzir informacije i dokumentaciju dostavljenu na samoj sjednici 29. novembra. Zbog toga, informacije o visini prihoda regulisanih kompanija kao i njihovog uticaja na tarife za potrošače koje u ovom trenutku dijelimo sa javnošću, nijesu konačne.

U cilju omogućavanja lakšeg učešća zainteresovanih lica u ovom postupku i olakšavanja razumijevanja ishoda ispitnih postupaka sprovedenih zaključno sa 18. novembrom 2022. godine, ukazujemo na sljedeće:

 • Zahtjevi energetskih subjekata
  • CGES je zahtijevaoregulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2023. godinu od 26.650.788,00 €, za 2024. godinu prihod od 33.845.359,00 € i za 2025. godinu prihod od 35.608.554,00 €, što je u prosjeku za oko 6,28% više u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponovao u cijene koje se primjenjuju u 2022. godini;
  • CEDIS je zahtijevaoregulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2023. godinu od 107.068.391,49 €, za 2024. godinu prihod od 111.815.882,49 €, za 2025. godinu prihod od 117.124.897,49 €, što je u prosjeku za oko 35,95% više u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponovao u cijene koje se primjenjuju u 2022. godini;
  • COTEE je zahtijevaoregulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u naknade za 2023. godinu od 1.068.940,50 €, za 2024. godinu prihod od 1.060.493,45 €, za 2025. godinu prihod od 1.060.957,64 €, što je u prosjeku za oko 49,80% više u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponovao u naknade koje se primjenjuju u 2022. godini.
 • Rezultati obrade zahtjeva energetskih subjekata od strane REGAGEN u ovoj fazi ispitnog postupka
  • REGAGENje, na osnovu dokumentacije dostavljene od strane CGES-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2023. godinu od 23.203.501,90 €, što je za 3.447.286,10 €, odnosno za 12,94% manje od zahtijevanog iznosa;
  • REGAGENje, na osnovu dokumentacije dostavljene od strane CEDIS-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2023. godinu od 96.247.023,67 €, što je za 10.821.367,82 €, odnosno za 10,11% manje od zahtijevanog iznosa;
  • REGAGENje, na osnovu dokumentacije dostavljene od strane COTEE-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u naknade za 2023. godinu od 869.470,62 €, što je za 199.469,88 €, odnosno za 18,66% manje od zahtijevanog iznosa.

 

***

 • REGAGENje, na osnovu dokumentacije dostavljene od strane CGES-a, CEDIS-a i COTEE-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljene prihode koji se transponuje u cijene i naknade u ukupnom iznosu od 381.412.363,38 € za regulatorni period 2023-2025. godina, što je za 53.891.902,43 €, ili 12,38 % manje od ukupno zahtijevanih iznosa od 435.304.265,81 €.
 • Obrada zahtjeva CGES-a, CEDIS-a i COTEE-a u ovoj fazi postupka rezultira povećanjem mjesečnog računa u 2023. godini za kupce sa prosječnom potrošnjom iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem za 1,73 €, odnosno za 6,48%, u odnosu na račun u 2022. godini, uz pretpostavku primjene iste cijene električne energije koju određuje snabdjevač kao u 2022. godini.
 • Da nije došlo do povećanja cijene električne energije na veleprodajnom tržištu, ukupni račun za kupce sa prosječnom potrošnjom iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem bi se smanjio za 3,54% u odnosu na 2022. godinu.
 • Ukoliko CGES i CEDIS u toku perioda 2023-2025. godina nabave električnu energiju za pokrivanje gubitaka u sistemu po cijeni nižoj od cijene obračunate na osnovu planskih veličina, izvršiće se korekcije u korist potrošača.