Status obrade zahtjeva za utvrđivanje cijena vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti za 2022. godinu na dan 25.03.2022. god.

Cijenu komunalne usluge utvrđuje vršilac komunalne djelatnosti po prethodnoj saglasnosti skupštine jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima (ZKD) (član 54 stav 1 ZKD). Vršilac uz zahtjev za davanje saglasnosti dostavlja skupštini jedinice lokane samouprave i saglasnost Agencije na predlog cijena (član 55 stav 2 ZKD).

Vršioci su bili dužni da Agenciji podnesu zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijena za 2022. godinu do 30. aprila 2021. godine (član 23 Metodologije).

KD Mojkovac, ViK Kolašin i KD Petnjica do dana sačinjavanja ovog obavještenja nijesu podnijeli zahtjev Agenciji.

Agencija je odbila davanje saglasnosti za devet vršilaca (ViK Andrijevica, ViK Bijelo Polje, ViK Budva, Otpadne vode Budva, ViK Danilovgrad, ViK Nikšić, ViK Rožaje,  PPOV Kotor-Tivat i S&E Tehnica). Zahtjevi su odbijeni ili iz formalnih razloga, odnosno iz razloga što vršilac nije dostavilo dokumentaciju u skladu sa članom 22 Metodologije ili iz razloga što vršilac nije postupio u skladu sa zahtjevom Agencije za ispravku podneska.

ViK Andrijevica nije dostavilo dokaz da je ovlašćeno lice podnijelo zahtjev (Odbor direktora nije donijelo odluku o utvrđivanju predloga cijena za 2022. godinu), ViK Bijelo Polje i ViK Rožaje nijesu postupili u skladu sa zahtjevima za ispravku podneska Agencije, ViK Budva i Otpadne vode Budva nijesu dostavili dokaz da je JLS usvojila godišnje programe obavljanja regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu i ViK Nikšić, ViK Danilovgrad, PPOV Kotor-Tivat i S&E Tehnica nijesu dostavili Agenciji ugovor o povjeravanju obavljanja regulisanih komunalnih djelatnosti.

Agencija je dala 11 saglasnosti na predlog cijena usluga vršilaca za 2022. godinu (ViK Podgorica, ViK Herceg Novi, KD Gusinje, KD Plužine, ViK Pljevlja, KD Šavnik, ViK Tivat, ViK Ulcinj, KD Žabljak, ViK Bar i Agencija za stanovanje).

Agencija je dala saglasnost i VIK Kotor i ViK Cetinje, međutim JLS je odbila davanje konačne saglasnosti na predlog cijena.

Zahtjevi za ViK Berane, KD Plav i ViK Tuzi su u obradi kod Agencije.

ZKD je propisao obavezu jedinicama lokalne samouprave (JLS) da u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene o istom obavijesti Agenciju (član 56 stav 2). Agencija je dobila informaciju od deset JLS (Podgorica, Cetinje, Nikšić, Tivat, Plužine, Šavnik, Kotor, Pljevlja, Ulcinj i Gusinje) o primjeni novih cijena u 2022. godini.

Kako je Agencija odbila davanje saglasnosti na predlog cijena za veliki broj vršilaca za 2022. godinu, odnosno kako Agencija nije dobila informacije od JLS o cijenama koje su se primjenjivale u 2021. godini, odnosno koje se primjenjuju počev od 01.01.2022. godine, iako je ova obaveza propisana ZKD, Agencija je podnijela inicijative za inspekcijski nadzor.