„Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD Podgorica je, 31.08.2022. godine, Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti podnio Zahtjev za utvrđivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja za regulatorni period 2023-2025. godina.

U skladu sa članom 38 stav 1 Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije (”Službeni list CG”, broj 71/22) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev za utvrđivanje cijena za pomoćne usluge i usluge balansiranja, sa podnesenom dokumentacijom.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na Zahtjev za utvrđivanje cijena za pomoćne usluge i usluge balansiranja mogu dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana objavljivanja, i to: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom: na broj 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog  96, Podgorica.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.