Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Agencija za stanovanje” Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2024. godinu

Broj: 23/1985-13 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Gusinje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu

Broj: 23/1997-21 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments