Postupak promjene snabdjevača

Postupak promjene snabdjevača inicira krajnji kupac podnošenjem zahtjeva kod novog snabdjevača. Novi snabdjevač je dužan da u roku od 15 dana odluči po zahtjevu.

Bliži postupak propisan je Pravilima o promjeni snabdjevača krajnjih kupaca električne energije, koja su objavljena u „Službenom listu CG”, broj 50/16 od 3.8.2016. godine, a stupila su na snagu 11.8.2016. godine.

Postupak promjene snabdjevača pokreće krajnji kupac, podnošenjem zahtjeva za promjenu snabdjevača novom snabdjevaču, najkasnije do desetog dana u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se zahtijeva početak snabdijevanja.

Da bi postupak bio efikasan, potrebno je da zahtjev koji podnosi kupac bude uredan.

Zahtjev za promjenu snabdjevača sadrži:

  • ime, prezime i JMBG, odnosno naziv i PIB kupca,

  • adresu objekta za koji se traži promjena snabdjevača i adresu i broj telefona kupca,

  • jedinstveni potrošački broj, odnosno kod dodijeljen kupcu od strane nadležnog operatora sistema za predmetno mjerno mjesto,

  • naziv i adresu sjedišta prethodnog snabdjevača,

  • odabrani tarifni model iz ponude snabdjevača,

  • kategoriju potrošnje,

  • zahtijevani mjesec početka snabdijevanja, odnosno primjene novog ugovora o snabdijevanju.

Najkasnije tri dana nakon prijema potvrde o usklađenosti podataka, koju izdaje Operator sistema na koji je krajnji kupac priključen, novi snabdjevač dostavlja krajnjem kupcu poziv za zaključivanje novog ugovora o snabdijevanju, sa određenim rokom za zaključivanje.

Ako u ostavljenom roku, odnosno najkasnije do dana planiranog očitavanja, kupac ne zaključi ugovor o snabdijevanju sa novim snabdjevačem, postupak se obustavlja zbog odustanka kupca.

Novi ugovor o snabdijevanju počinje da se primjenjuje, odnosno ugovor sa prethodnim snabdjevačem prestaje da važi, danom očitavanja potrošnje kupca za prethodni mjesec.