U skladu sa članom 33 stav 3 Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije („Službeni list CG“ broj 71/22, 124/22 i 037/23) objavljujemo Zahtjev za dostavljanje dodatnih pojašnjenja.