Broj: 22/751-11

Podgorica, 29.03.2022. godine

 

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.03.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije.

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedaba, zaključno sa 28.03.2022. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetni izvještaj.

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI