Broj: 22/3815-13

Podgorica, 30.12.2022. godine

 

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.12.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije. 

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedaba, zaključno sa 29.12.2022. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetni izvještaj.

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI