Broj: 23/1693-15

Podgorica, 19.06.2023. godine

 

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 29.5.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije. 

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedaba do 13.6.2023. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetni izvještaj.

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI