Broj: 22/1795-28

Podgorica, 25.07.2022. godine

 

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 07.07.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije. 

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedaba do 22.07.2022. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetne izvještaje.

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI