Broj: 22/3082-8

Podgorica, 14.11.2022. godine

 

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 25.10.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod“ Pljevlja za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, koji je objavljen na internet stranici Agencije. 

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedaba, zaključno sa 09.11.2022. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetni izvještaj.

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI