Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.01.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/89-4, kojim se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, pa se upućuje

J A V N I    P O Z I V

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 31.01.2022. godine.

Izvještaj se može preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Broj: 22/89-5

Podgorica, 14. januara 2022. godine