O REMIT-u

Zakon o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa („Službeni list CG“, br. 1/22), kojim je u crnogorsko zakonodavstvo transponovana Regulativa (EU) 1227/2011 od 25. oktobra 2011. godine o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta, stupio je na snagu 18. januara 2022. godine. Ovim zakonom postižu se sljedeći ciljevi:

 • uspostavljanje djelotvornog sistema nadzora nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, kako bi se spriječile, otkrile i suzbile zloupotrebe na tržištu,
 • poboljšanje transparentnosti na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa, kako bi se povećalo povjerenje u tržište, povećao broj učesnika na veleprodajnom tržištu i uspostavio pouzdan cjenovni signal,
 • obezbjeđivanje dodatne zaštite krajnjih kupaca kroz adekvatan regulatorni nadzor nad ponašanjem učesnika na veleprodajnom tržištu,
 • ispunjavanje obaveze koja proizilazi iz procesa evropskih integracija.

Zakonom o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa propisan je niz obaveza učesnika na veleprodajnom tržištu, dok je REGAGEN-u dodijeljena nadzorna uloga nad veleprodajnim tržištem.

Učesnici na veleprodajnom tržištu su dužni da:

 • podnesu prijavu za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu, prije izdavaja naloga za trgovanje ili realizacije transakcije kupovine i/ili prodaje električne energije ili prirodnog gasa na veleprodajnom tržištu (član 7 Zakona)
 • objave insajderske informacije u roku od 24 časa od nastanka insajederske informacije, korišćenjem elektronskih sistema organizacija koje se nalaze na listi Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER) (Čl. 8 i 9 Zakona);
 • obavijeste REGAGEN u slučaju odlaganja objavljivanja insajderskih informacija u skladu sa članom 9 st. 2 i 3 Zakona;
 • obavijeste REGAGEN u slučaju izuzeća od zabrane trgovanja na osnovu insajderskih informacija (Član 10 st. 2 i 3 Zakona);
 • sačine, redovno ažuriraju i dostave REGAGEN listu lica koja imaju pristup insajderskim informacijama (Član 11 Zakona);
 • dostave REGAGEN podatke o izvršenim transakcijama do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, kao i da vode evidencije o objavljenim insajderskim informacijama i izvršenim transakcijama (Član 13 Zakona).

U prvom mjesecu primjene ovog, za crnogorsko regualtorno-pravno okruženje u oblasti energetike, novog zakona, REGAGEN je utvrdila set obrazaca kako bi olakšala njegovu primjenu, i to: 1. Obrazac prijave za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i gasa, 2. Obrazac obavještenja o odlaganju objavljivanja insajderskih informacija na veleprodajnom tržištu električne energije i gasa, 3. Listu elektronskih sistema za objavljivanje insajderskih informacija, 4. Obrazac obavještenja o izuzeću od zabrane trgovanja po osnovu insajderskih informacija, i 5. Obrazac obavještenja o sumnji da se ugrožava funkcionisanje veleprodajnog tržišta u Crnoj Gori ili u drugoj članici Energetske Zajednice.

 

Kako trgovati električnom energijom i prekograničnim kapacitetima u Crnoj Gori?

Trgovina električnom energijom je kupovina i prodaja elektične energije radi dalje prodaje (Zakon o energetici, član 6 stav 1 tačka 74). Kako trgovati električnom energijom u Crnoj Gori:

 • Za trgovinu električnom energijom nije potrebno posjedovati licencu.
 • Trgovac električnom energijom zaključuje ugovor o učestvovanju na tržištu sa Operatorom tržišta – COTEE (Zakon o energetici, član 124 stav 2 tačka 5).
 • Trgovac električnom energijom plaća naknadu Operatoru tržišta, COTEE, koja u 2022. godini iznosi 110,93 EUR/mjesecu (Zakon o energetici, član 124 stav 2 tačka 5).
 • Trgovac električnom energijom može učestvovati na aukcijama za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distibutivnom, odnosno prenosnom sistemu, koje organizuje Berza električne energije u Crnoj Gori, BELEN. Energetskim bilansom Crne Gore za 2022. godinu je planirano 328,07 GWh gubitaka u prenosnom sistemu, a 166,07 GWh gubitaka u distributivnom sistemu.
 • Informacije o načinu učlanjenja kod BELEN i mogućnostima učestvovanja na aukcijama se mogu naći na linku http://belen-spot.me/kako-postati-ucesnik/, a informacije o iznosima naknada koje plaćaju korisnici usluga BELEN-a na linku http://belen-spot.me/pravila-i-dokumentacija-rules-and-documents/.
 • Za zakup prekograničnih kapaciteta na granicama Crne Gore sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Italijom i Kosovom* trgovac se registruje kod SEE CAO, slijedeći instrukcije date na linku: https://www.seecao.com/registration.
 • Dodjela prekograničnih kapaciteta na granicama Crne Gore sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Italijom i Kosovom*, koju vrši SEE CAO, sprovodi se po pravilima datim na sljedećem linku: https://www.seecao.com/document/see-cao-set-rules-0
 • Za zakup prekograničnih kapaciteta na granicama Crne Gore sa Srbijom trgovac se registruje kod CGES i/ili kod EMS, slijedeći pravila data na sljedećem linku: https://www.cges.me/trziste/eic-registracija-ucesnika.
 • Dodjela prekograničnih kapaciteta na granicama Crne Gore sa Srbijom vrši se od strane CGES ili EMS u skladu sa pravilima datim na sljedećem linku: https://www.cges.me/trziste/pravila-za-alokaciju-kapaciteta.

Više informacija o primjeni REMIT-a u Energetskoj zajednici možete naći u ECRB-ovim smjernicama o REMIT-u.