O nama

Regulatornu agenciju za energetiku osnovala je Skupština Republike Crne Gore 22.januara 2004.godine u skladu sa Zakonom o energetici, kao samostalnu, neprofitnu organizaciju, pravno i funkcionalno nazavisnu od državnih organa i energetskih subjekata.

Agencija je nezavisno regulatorno tijelo sa nadležnostima u oblasti električne energije, prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata i toplotne energije, kao i nadležnostima u oblasti komunalnih djelatnosti u dijelu regulacije cijena javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama.

Ciljevi Agencije su da u saradnji sa nadležnim organima Energetske zajednice i regulatornim organizacijama drugih članica Zajednice, doprinosi promovisanju konkurentnog, efikasnog bezbjednog i, uz zaštitu životne sredine, održivog tržišta električne energije i gasa u Crnoj Gori,promovisanju adekvatnih uslova za efikasno i pouzdano funkcionisanje elektroenergetskog sistema i sistema gasa, kao i razvoju konkurentnih regionalnih tržišta koja adekvatno funkcionišu u okviru Zajednice.

U okviru svojih nadležnosti, Agencija primjenjuje odluke organa Zajednice u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom, može da zaključi sporazume o saradnji sa regulatornim organizacijama članica Zajednice u cilju podsticanja regulatorne saradnje, sarađuje sa regulatornim i drugim nadležnim organizacijama članica Zajednice i država u regionu u oblasti prekograničnih pitanja, doprinosi integraciji tržišta, kao i usklađivanju i razmjeni podataka i informacija na regionalnom nivou.